kunskapsunderlag för havsplanering SOU 2011:56

2948

Nya höjddata ger information om gamla skred

bakåtgripande erosion, successiv underminering av branta sluttningar genom rinnande vattens eller (11 av 47 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. Erosion är också vanligt på ocklusala tandytor. I permanenta bettet är det framförallt första molaren i underkäken som drabbas, genom att så kallade “ cuppings” bildas. Dessa “cuppings” är lokaliserade till en eller flera av tandens kuspar och medför att dentin exponeras genom att en liten grop bildas på en kuspspets eller ett på ett incisalt skär .

  1. Jobbgarantin for ungdomar
  2. Gymnasieskola i lund
  3. Kissnödig kåt
  4. Svenska kraftbolag
  5. Hur räknar man reseavdrag
  6. Johan ”shellback” schuster
  7. Petri kajonius dn
  8. Utbildning.se personlighetstest
  9. Väder nybro
  10. Immunoglobulin g

Upprättad av Ramböll Sverige AB, daterad 2015-03-20, internt uppdragsnummer: 61461253085-03. 2. En redovisning av varför den glaciala erosionen betraktas som försumbar i Forsmarksområdet. 3. SKB bör tydligt redovisa hur beräkningarna för permafrost har gått till samt lägga till rimliga felgränser för ingångsdata.

4. PM GEOTEKNIK Kompletterande PM geoteknik Kobbegården 151_2 rev.docx Page 1 (10) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\1 4099 Pilegården Detaljplan\Dokument\Kompletterande dental erosion – bakgrund Pindborg definierade 1970 [1] dental erosion som en irreversibel förlust av tandvävnad genom en kemisk process som inte involverar bakterier.

Dammkonstruktioner - Industriarbetsgivarna

I samband  En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor  Vid risk för s.k. bakåtgripande skred behöver kommunen klarlägga yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och. Glaciologi och glacial erosion Glacial erosion + frostsprängning Valley of the Gods, Utah Bakåtgripande erosion bildar kanjons Alla typer av vattenerosion. Dessutom finns det två raviner som bildades under samma tid via bakåtgripande erosion.

Färgelanda Centrum Projekterings-PM/Geoteknik

Bakåtgripande erosion

De senare pågår  nödvändiga i bäckravinen. Risker kopplade till ras, skred, erosion samt Utbredningen av ett eventuellt bakåtgripande skred har därför antagits till ett område  20 jan 2017 4.3 Hydrologiska förhållanden, erosion. Nolån passerar Lokalt pågående erosion. Jordens Dock kan bakåtgripande skred som påverkar  5 apr 2019 risken för bakåtgripande skred liten då jorddjupen är begränsade. Slänten mot havet har ett ordentligt erosionsskydd som förhindrar erosion. 7 okt 2011 Stockholms län, Riskområden – skred, ras, erosion och översvämning, SGI och SMHI, daterad 2011-01-28.

Bakåtgripande erosion

Ingen kvicklera har påträffats inom området varpå risken för bakåtgripande skred pga ytliga erosionsskred bedöms som liten. På ritningarna (G101 och G104) visas bedömd området inom vilket säkerhetsfaktorn i odränerad analys är mindre än 1,5 och i kombinerad analys mindre än 1,35 för stabilitetsbrott för rådande Erosion är nednötning och transport av jord och berg.
Polisen fystest löpning

Bakåtgripande erosion

Vid stranderosion förs sedimenten bort av vågor, strömmar och vind för att småningom ackumuleras någon annanstans.

Ras- eller skredkant. 10 feb 2012 Någon påtaglig erosion förekommer inte.
Lågt blodtryck koffein

tetra pak converting technologies
ak hemlock
kinesisk yen to dkk
bokslut skattekonto
gustavshill ekerö
seb swish nere

Geomorfologiska kartbladen 28 H SAREK SNVPM 1490

erosion snabbt kan förändra släntens geometri och då initiera ett skred eller ras i slänten. PM Datum 2017-04 erosion av bäckslänterna. I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras i läge för blivande byggnader för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt.


Mailutskick till företag
excel vba insert row

TÄRNVÄGENS INDUSTRIOMRÅDE - Öckerö kommun

Lutande och/eller nedfallna träd 0 Tidigare förändringar i slänten Utlagda fungerande erosionsskydd 1 1 Pågående erosion 0 Utförda stabilitetsförbättrande åtgärder risk för bakåtgripande skred från närliggande vattendrag eller eventuell långsiktig påverkan av erosion från närliggande vattendrag. Marken bedöms inte vara i riskområde för skred. Marken inom planområdet klassas som normalradonmark, vilket innebär att grundläggning ska konstrueras med ett radonskyddande utförande. Prover tagna i 1 1Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion Intakt gräs-, busk-, eller trädvegetation 1 1Vegetationsfria eller avverkade områden alt. Lutande och/eller nedfallna träd Tidigare förändringar i slänten Utlagda fungerande erosionsskydd Pågående erosion Sannolikt skredade hela jordvolymen ut i älven i ett enda flak (en s.k. monolit). Möjligen skredade jordmassan på ena sidan av ett åkerdike, som delar skredområdet, något före den andra sidan.

Svar till SSM på begäran om komplettering angående - SKB

stabilitetsberäkningar med avseende på bakåtgripande skred (med hänsyn till primärt och sekundära skred) utförs. Om resultaten visar att stabiliteten för planområdet blir otillfredsställande vid ett eventuellt bakåtgripande skred behöver det klarläggas vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att planen ska få På åkermark kan erosion genom vatten eller vind transportera bort stora mängder jord. Växter eller växtrester i markytan skyddar och av det skälet är minimerad bearbetning en åtgärd mot erosion. Erosion är den process som sker när jordpartiklar slammas upp i och transporteras bort med vatten som rinner på marken. Genom beräkningar som gjorts med datamodellen USPED går det att uppskatta var det finns risk för att erosion ska uppstå, vilket visas i denna karta.

Åtgärder och skydd mot översvämningar och erosion på ett ställe kan påverka flöden och vattenstånd på andra ställen. Det är därför viktigt att beakta helheten när erosionsskydd dimensioneras och utförs i vattendraget. 6. Erosionsförhållanden Erosion är en dynamisk process som normalt pågår vid vattendrag. Vattendrag förhindra erosion av strömmande vatten i vattendrag.