Europaparlamentets och rådets förordning EU - Regeringen

1894

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad - Via TT

… europaparlamentets och rÅdets fÖrordning (eu) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 21 juni 2019 om långlivade organiska föreningar Author: Naturvårdsverket Keywords: Naturvårdsverkets, pops, långlivade organiska föreningar Created Date: 2/14/2020 4:13:41 PM Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser positivt på att tunga fordon genom förslaget infogas i EU-regelverket kring utsläpps­normer för koldioxid, vilket därmed påverkar hela den europeiska marknaden för tunga fordon. Det är bra att förslaget medger en hög grad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets … Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) och lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 166/2006. av den 18 januari 2006.

  1. Hembla uppsala öppettider
  2. Att kora lastbil med slapvagn i trafiken utgor vissa svarigheter
  3. Job benefits
  4. George washington carver

- Politisk överenskommelse. Dokument:  EU:s förordningar. Europaparlamentets och rådets förordning (EU). nr 1303/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de  kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.

Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 apr il 2016. (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgif ter och om det fr ia f lödet av sådana uppgif ter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  28 maj 2020 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende  28 nov 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 599/2014

Europaparlamentets och radets forordning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING.

Europaparlamentets och radets forordning

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet COM(2018)131 LO, TCO och Saco har blivit ombedda att yttra sig med anledning av kommissionens förslag om att inrätta en Europeisk arbetsmyndighet (”myndigheten”). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter   2 okt 2018 (1). Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  28 maj 2020 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende  28 nov 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Europeiska unionens officiella tidning; 2004. (bil.
Kissnödig kåt

Europaparlamentets och radets forordning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/20025 och nuvarande förordning (EG) nr 216/2008 är dock inte alltid tydligt, 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer Uppdaterad: 2018-07-09 de naturprodukter ur vilka förtecknade ämnen lätt kan utvinnas bör dock omfattas av Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd Author: Carlsson Margareta BV/BE-Ö Subject EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiel Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (Ert dnr S2006/334/HS) Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade förslag till förordning. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande. Yttrandet har 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi (Ert dnr S2006/334/HS) Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade förslag till förordning. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande.
Ki institutioner

ef international
p2p lending reddit
bilfinansiering restvarde
cykliska aktier
n names

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG Text av betydelse för EES. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ombordstigning, och genom full kompensation till dem som slutligen nekas ombordstigning. 17.2.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 46/1 (1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 225 och EUT C 71 E, 25.3.2003, s.


Skillnad mellan psykolog och psykoterapeut
lara sig java

Risk att fri konkurrens ersätts av merkantilism och

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-  Förslagen till ny förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014  Lag (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om  (1).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Ladda ner dokument. EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv (pdf, 550.4 kB) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser (f-gasförordningen)1 publicerades den 20 maj 2014 i Europeiska unionens officiella tidning. F-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations - och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (se sidan 112 i detta nummer av EUT). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014. Kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter Remissinstanser 1 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 2 Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 3 Kammarrätten i Jönköping Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002. av den 19 juli 2002. om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregisterText av betydelse för EES. I. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.